Obchodní podmínky

společnosti HOT‑BEE s.r.o., se sídlem Hybernská 1012/30 Praha 1, IČ: 09557954

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Kontaktní adresa: Hybernská 1012/30 Praha 1, PSČ: 110 00
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: www.hotbee.cz 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi společností HOT‑BEE s.r.o., se sídlem Hybernská 1012/30 Praha 1, IČ: 09557954 (dále jen "prodávající") a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen "kupující"), a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.
 2. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávku může kupující vůči prodávajícímu učinit prostřednictvím e-shopu. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu bude vytvořena vyplněním a autorizací elektronického formuláře kupujícím. Každá objednávka učiněná kupujícím vůči prodávajícímu se řídí těmito Podmínkami, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. 
  2. Prodávající akceptuje objednávku buď formou výslovně učiněného přijetí objednávky (e-mailem, faxem nebo písemně) a/nebo konkludentně doručením objednaného zboží či části objednaného zboží (v závislosti na stavu zásob). Akceptací objednávky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 
  3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Prodávající dodá zboží zpravidla do 14 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:
   • Náležitosti objednávky kupujícího budou úplné.
   • Veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené.
   • Objednávka se v záznamových médiích prodávajícího objeví do 12.00 hodin.
  2. V případě registrace objednávky po 12.00 hodin může být její zpracování o 1 pracovní den prodlouženo. 
  3. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv jeho splatného závazku je prodávající oprávněn vyexpedovat i akceptovanou objednávku až po úhradě dlužné částky. 
  4. Reklamační řád je uveden na internetové adrese www.hotbee.cz 
 4. KUPNÍ CENA
  1. Není-li mezi stranami samostatně sjednáno jinak, nebo nestanoví-li tyto Podmínky odlišně, kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího umístěném na webových stránky www.hotbee.cz
  2. Platbu je možno provést platební kartou. 
 5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená v následujících bodech 5.1 až 5.5.

  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
  3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
  4. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zakoupené zboží nesmí být otevřeno ani jinak znehodnoceno. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 
   Výjimka: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku potravin a zboží podléhající rychlé zkáze. 
  6. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 
  3. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 
  4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 
 7. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
  2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 
  4. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
  5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
 8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  2. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2020